Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Meer informatie over deze cookies vindt u hierOK

Meer informatie over Royal Ahold en Delhaize Group

Interview met de CEOs van Royal Ahold en Delhaize Group

Ahold Delhaize – Erfgoed en toekomst

GEEN AANBOD OF UITNODIGING 

Deze mededeling wordt gedaan in verband met de voorgenomen transactie van combinatie van de activiteiten van Koninklijke Ahold N.V., ook gekend als Royal Ahold (“Ahold”) en Delhaize Group NV/SA (“Delhaize”). Deze mededeling is niet bedoeld en kwalificeert niet als een aanbod tot het verkopen, een uitnodiging voor een aanbod tot het inschrijven op of het kopen van, of een uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op enige effecten, of het verzoeken van een stem of goedkeuring in een jurisdictie in verband met de voorgenomen transactie of anderszins, noch zal er enige koop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in weerwil van toepasselijk wetgeving. Geen aanbod van effecten zal worden gedaan behalve door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en van de toepasselijke Nederlandse, Belgische en andere Europese regels. Deze mededeling is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, noch geheel noch gedeeltelijk, in of naar, rechtstreeks of onrechtstreeks, enige jurisdictie waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn.


BELANGRIJKE BIJKOMENDE INFORMATIE ZAL WORDEN NEERGELEGD BIJ DE SEC

De transactie zal worden voorgesteld aan de aandeelhouders van Ahold en aan de aandeelhouders van Delhaize voor hun overweging. In verband met de voorgenomen transactie heeft Ahold bij de US Securities and Exchange Commission (the “SEC”) een verklaring van registratie op een Form F-4 neergelegd waarvan een prospectus deel uitmaakt. De verklaring van registratie op een Form F-4 werd effectief verklaard door de SEC op 28 januari 2016. Het prospectus zal worden toegestuurd aan de houders van Delhaize American Depositary Shares en de houders van de gewone aandelen van Delhaize (behalve de houders van gewone aandelen van Delhaize die geen U.S. persons zijn (zoals gedefinieerd in de toepasselijke SEC regelgeving)). INVESTEERDERS EN EFFECTENHOUDERS WORDEN AANGEMAAND HET PROSPECTUS EN DE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTATIE DIE NEERGELEGD IS OF ZAL WORDEN BIJ DE SEC ZORGVULDIG TE LEZEN ZODRA DEZE BESCHIKBAAR IS, OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER AHOLD, DELHAIZE, DE TRANSACTIE EN AANVERWANTE AANGELEGENHEDEN. Investeerders en effectenhouders kunnen gratis kopieën verkrijgen van het prospectus en andere documenten die neergelegd worden bij de SEC door Ahold en Delhaize via de website van de SEC op www.sec.gov. Bovendien, zullen investeerders en effectenhouders gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die neergelegd worden bij de SEC door contact op te nemen met Ahold Investor Relations via investor.relations@ahold.com of door te bellen naar +31 88 659 5213, en zullen tevens gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die neergelegd worden bij de SEC door contact op te nemen met Investor Relations Delhaize Group via Investor@delhaizegroup.com of door te bellen naar +32 2 412 2151.

 
TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, welke niet verwijzen naar historische feiten maar verwijzen naar verwachtingen op basis van de huidige verwachtingen en veronderstellingen van het management, en bevatten gekende en onbekende risico’s en onzekerheden, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen significant verschillen van deze opgenomen in dergelijke verklaringen. Deze mededelingen of verklaringen kunnen betrekking hebben op doelstellingen, intenties en verwachtingen ten aanzien van toekomstige trends, plannen, gebeurtenissen, resultaten van activiteiten of financiële conditie, of andere informatie bevatten betreffende Delhaize, op basis van huidige inzichten van het management alsook veronderstellingen gemaakt door, en informatie die momenteel beschikbaar is voor het management. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans vergezeld door woorden zoals “voorzien”, “geloven”, “van plan zijn”, “kunnen”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “richtlijn,” “voornemens zijn”, “mogen”, “mogelijk”, “potentieel”, “voorspellen”, “projecteren”, of andere vergelijkbare woorden, zin(snedes) of uitdrukkingen. Veel van deze risico’s en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de macht van Delhaize liggen. Daardoor dienen investeerders en aandeelhouders niet bovenmatig te vertrouwen op dergelijke verklaringen. Factoren die er voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten significant verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het zich voordoen van een wijziging, een gebeurtenis of ontwikkeling die aanleiding kan geven tot de beëindiging van de fusieovereenkomst; de mogelijkheid om goedkeuring te verkrijgen voor de transactie van de aandeelhouders van Ahold en Delhaize; het risico dat de noodzakelijke regulatoire goedkeuringen niet worden verkregen wanneer verwacht of gewoon niet worden verkregen, maar onderhevig aan zijn voorwaarden die niet werden voorzien; het niet vervullen van andere voorwaarden voor closing met betrekking tot de transactie zoals thans voorzien en binnen de thans voorziene tijdlijn; de mogelijkheid dat de transactie niet closet op het moment thans voorzien of in het geheel niet; het risico dat de nieuwe activiteiten niet of niet direct succesvol wordt geïntegreerd of dat de gecombineerde vennootschap niet de verwachte synergiën en voordelen van de transactie weet te realiseren, wanneer verwacht of helemaal niet; het vermogen van Delhaize om succesvol al haar plannen en strategieën te implementeren en af te ronden en om haar doelstellingen te bereiken; risico’s verbonden aan het feit dat tijd van het management niet besteed kan worden aan de gaande handelsactiviteiten als gevolg van de voorgenomen transactie; de voordelen van de plannen van Delhaize en strategieën blijken minder te zijn dan verwacht; het gevolg van de aankondiging of voltooiing van de voorgenomen transactie op het vermogen van Delhaize om klanten te behouden en haar belangrijkste werknemers te behouden en aan te nemen; behouden van relaties met leveranciers en op haar resultaten en activiteiten in het algemeen; rechtszaken in verband met de transactie; de gevolgen van algemene economische of politieke omstandigheden; het vermogen van Delhaize om werknemers te behouden en aan te trekken die doorslaggevend zijn voor het succes van de onderneming; continuïteit van de activiteit en IT continuïteit, collectieve arbeidsovereenkomsten, onderscheidenheid, concurrentiële voordelen en economische voorwaarden, informatieveiligheid, juridische en regelgevend landschap en het risico op rechtszaken; en productveiligheid, pensioenplan financiering, strategische projecten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, verzekeringen en onvoorziene belastingschulden. Bovendien, kunnen de eigenlijke resultaten en uitkomsten van Delhaize aanzienlijk verschillen van de verwachtingen afhankelijk van verschillende factoren, met inbegrip van, maar zijn niet beperkt tot, wijzigingen in de algemene economische context of in de markten van Delhaize, in de uitgaven van de consumenten, in inflatie of wisselkoersen of in wetgeving of regelgeving; concurrentiefactoren; ongunstige uitspraken in claims, de onmogelijkheid om tijdig winkels te ontwikkelen, te renoveren, te integreren of om te zetten en bevoorradings- of kwaliteitsproblemen met leveranciers. Bijkomende risico’s en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld of geïmpliceerd, worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Delhaize in het document 20-F en andere neerleggingen door Delhaize bij de SEC. Noch Delhaize, noch Ahold, nog enige van hun respectievelijke bestuurders, bedienden, werknemers en adviseurs, noch enige andere persoon is hierdoor in een positie om een verklaring te maken met betrekking tot de juistheid van de toekomstgerichte verklaringen die opgenomen zijn in deze communicatie, zoals economische projecties en voorspellingen van hun impact of de financiële conditie, kredietnotering, financieel profiel, beleid met betrekking tot distributie of het programma van terugkoop van aandelen van Delhaize, Ahold of de gecombineerde vennootschap, of de markt voor de aandelen van Delhaize, Ahold of de gecombineerde vennootschap. De werkelijke prestaties, het succes en de ontwikkeling in de tijd van de handelsactiviteiten van Delhaize, Ahold en de gecombineerde vennootschap kunnen aanzienlijk verschillen van de prestaties, het succes en de ontwikkeling in de tijd, uitgedrukt in of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen, die worden opgenomen in deze communicatie. De voorgaande lijst van factoren is niet uitputtend. Toekomstgerichte verklaringen worden slechts gedaan op de datum waarop zij gegeven worden. Delhaize neemt geen enkele verplichting op zich om publieke informatie of toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling te herzien op basis van voorvallen of omstandigheden na de datum van deze mededeling, behalve voor zover vereist op basis van toepasselijke wetgeving.Bestelformulier E-mail Alert Contacteer ons

 Juridische info & Privacybeleid - © 2016 Delhaize Groep NV. Alle rechten voorbehouden.